Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABRAR SHAIK - 6435
2 AJISTH SHUKLA - 5492
3 AKSHAT RASTOGI - 7048
4 AKSHAYA CHENTHAMARAKSHAN - 6427
5 DURVA UMESH KUMAR CHELLANI - 5221
6 FATHIMATH FAHANA JAFAR - 5294
7 HUDA FATIMA - 6512
8 JAYA SAINA - 12315
9 KASINATH RAJEEV - 7379
10 MAHIMA SHARON KARKADA - 6657
11 NAINSI KUMARI - 6948
12 SAMBHAWI ADHIKARI - 11025
13 SHEHAN SHAJAHAN - 5227
14 ZEESHAN ALI KHADRI SYED - 12301