Admission
Fee Structure
Transfer Certificate
Application Forms
Admission Details 2018-19
Admission Test Syllabus
List of Books

Transfer Certificate


SL No Name - GR No View Download
1 ABRAR SHAIK - 6435
2 AJISTH SHUKLA - 5492
3 AKSHAT RASTOGI - 7048
4 AKSHAYA CHENTHAMARAKSHAN - 6427
5 FATHIMATH FAHANA JAFAR - 5294
6 HUDA FATIMA - 6512
7 JAYA SAINA - 12315
8 KASINATH RAJEEV - 7379
9 SAMBHAWI ADHIKARI - 11025